ترجمه ارزان به انگلیسی tagged posts

چگونه می توان ترجمه انگلیسی به اردو را تأیید کرد؟

اردو زبان :

همه انگلیسی را می دانند و حتی کسانی که قادر به صحبت با آن نیستند ، دو کلمه از واژگان گسترده آن را می دانند. از طرف دیگر ، زبانهایی وجود دارد که مردم به دلیل غیر معمول بودن آنها هرگز نشنیده اند. سپس آن زبانهای عامیانه وجود دارد که مردم از آنها شنیده اند اما از این واقعیت آگاهی ندارند. به عنوان مثال ، اگر تا به حال به آهنگ هندی گوش داده اید یا فیلمی به زبان هندی تماشا کرده اید ، این بدان معناست که حداقل دو کلمه اردو شنیده اید. این دو زبان در تلفظ بسیار به هم شبیه هستند. تعداد عظیمی از کلمات در هر دو زبان یکسان هستند...

Read More