ترجمه مقاله با ضمانت تمامعیار کیفیت - ترنسیس

کاغذ نخستین یا این که کاغذ تیتر باید شامل عنوان کامل، عنوان مکرر، اسم نویسندگان، نشانی کامل شغلی (بخش، دانشکده

توسط ENSANEDIROOOOOOZ در 19 بهمن 1400
کاغذ نخستین یا این که کاغذ تیتر باید شامل عنوان کامل، عنوان مکرر، اسم نویسندگان، نشانی کامل شغلی (بخش، دانشکده، دانشگاه)، جايگاه علمی و درجه دانشگاهی (استاد، دانشیار، استادیار، مربی) نویسندگان و نشانی تام پستی، نشانی الکترونیک، شماره های تلفن همپا و اثبات نویسنده مسئول به هر دو زبان پارسی و انگلیسی باشد .عنوان مقاله بایستی در عین اختصار گویا باشد. چگونگی گزینش طریق های آیتم استعمال به جهت تأمین پایایی پرسشنامه و گزارش نتیجه ها آزمون های آماری به کار گرفته شده جهت تأمین پایایی تفسیر دیتا شود. ارسال چکیده های پارسی و انگلیسی در صفحه ها جدااز متن الزامی است. مسئولیت درستی و سقم مطالب هر نوشته به عهده نویسنده یا این که نویسندگان می باشد و این مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را به جهت خویش محفوظ می داراست و در هر شکل نوشته ارسالی مسترد نمی شود. از نویسندگان با شخصیت تمنا می‌شود تا اخذ پاسخ پایانی از مجله، مقاله خویش را به جهت نشریه داخلی دیگری ارسال نفرمایند. علاقهمندان براي چاپ مقاله خویش در اين مجله، اضطراری هست موردها ذيل را به توجه مطالعه و در نگارش نوشته رعايت فرمايند. رعایت مورد ها زیر بوسیله نویسندگان، موجب تسریع در امر پذیرش مقالات و انتشار بههنگام آنها خواهد شد. عناوين جداول نيز در بالای آن‌ها قرار دیتا می شود. چکیده انگلیسی باید تماما منطبق اهمیت قسمتی فارسی باشد و در پنج نصیب (به ترتیب از چپ به راست) Background, Methods, Results, Conclusion, دانلود نوشته چغندرقند Keywords تنظیم گردد و در حدود ۲۵۰-۲۳۰ کلمه باشد.آوردن ۳ تا ۵ واژه دارای بر مبنا MeSH ( سر عنوانهای موضوعی پزشکی)متناسب اساسی متن، ضروری است. پیشنهاد می شود نسبت ۱-۲-۲-۱ در تهیه و تنظیم چکیده اهمیت چهار عنوان فوق مورد لحاظ قرار گیرد. برگه عنوان: در این کاغذ تیتر تام مقاله، اسم نویسنده یا این که نویسندگان، جايگاه علمی و سِمَت دانشگاهی،نام دانشکده،نام دانشگاه، شهر، نشانی پستی، تلفن ، دورنگار و تاریخ ارسال مقاله آورده میشود. نام و نامخانوادگی نویسندگان، سکو علمی و آدرس دقیق همگی نویسندگان (به ترتیب به صورت: جايگاه علمی، گروه/دپارتمان، دانشکده/مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیک) به زبان پارسی و انگلیسی و همچنین عبارت "نویسنده مسؤول" در داخل پرانتز درج گردد. نویسنده مسئول می بایست همپا کلیدی ارسال نوشته ، تعهدنامهای مبنی بر همین موضوع که به امضای همگی نویسندگان رسیده باشد پیوست نماید.اگر مقاله برای یک نشریه خارجی ارسال شده ، خواهشمند است اهمیت ضمیمه کردن نسخهای از نوشته پذیرفته یاچاپ شده، سردبیر را از همین مسئله مطلع نمایید. برای افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استعمال از دانلود مقاله ظاهر ، شما شاید می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب